info@cistilniservis-cunami.com. aSPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 

 

Čistilni servis Cunami s.p.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA POTROŠNIKE

PRED UPORABO TE SPLETNE STRANI https://cistilniservis-cunami.com (»SPLETNA STRAN«)  POZORNO PREBERITE TE SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA (»Pogoji«). Z UPORABO  TE SPLETNE STRANI SE IZRECNO STRINJATE S TEMI Pogoji. TO SPLETNO STRAN UPORABLJATE NA VAŠO LASTNO ODGOVORNOST. UPORABA TE SPLETNE STRANI V NASPROTJU Z NJENIM NAMENOM JE PREPOVEDANA, PRI ČEMER JE NAMEN DEFINIRAN KOT POSREDOVANJE MED UPORABNIKOM IN IZVAJALCEM NA PODROČJU RAZKUŽEVANJA IN ČIŠČENJA OBJEKTOV IN PODOBNIH STORITEV.

ZA DODATNA POJASNILA GLEDE TEH Pogojev, UPORABITE NASLEDNJE KONTAKTNE PODATKE:

Naslov: Čistilni servis Cunami s.p., Gorenjska cesta 31a, 4240 Radovljica

Telefon: 041 716 977

Elektronski naslov: info@cistilniservis-cunami.com

Čistilni servis Cunami s.p. SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE, DOPOLNITVE ALI ODSTRANITVE DELA TEH Pogojev brez najave spremembe.

 

 1. Pojmi
  1. V teh Pogojih so uporabljeni naslednji pojmi:
»Ponudnik« ali »Čistilni servis Cunami s.p.«: Čistilni servis Cunami s.p., Gorenjska cesta 31a, 4240 Radovljica, matična številka: , ID številka za DDV , vpis v sodni register Okrožno sodišče v Kranju.
»Pogoji«: Splošni pogoji poslovanja Ponudnika so sestavljeni v skladu z Obligacijskim zakonikom, Zakonom o varstvu potrošnikov, priporočili Trgovinske zbornice Slovenije in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje in obravnavajo razmerje med Ponudnikom in Uporabnikom ter njune pravice in dolžnosti.
Spletna platforma https://cistilniservis-cunami.com, s katero upravlja Ponudnik in preko katere Ponudnik ponuja Storitve, omogoča oddajo povpraševanja ter predstavlja orodje za komunikacijo med Uporabnikom in Izvajalcem. Uporabnik in Izvajalec se dogovorita za termin in obseg izvedene Storitve preko maila (info@cistilniservis-cunami.com)
»Uporabnik«:

Fizična oseba – obiskovalec spletne platforme čistilnega servisa Cunami, ki vnese podatke v sklopu oddaje povpraševanja in potem preko pisne komunikacije (info@cistilniservis-cunami.com) prejme predračun in ostale pomembne informacije. Pred začetkom storitve poravna dogovorjeno višino akontacije, ki je v primeru odpovedi 3 dni pred naročeno storitvijo dobi povrnjeno. V primeru odpovedi 2 dni ali manj do 24 ur pred storitvijo akontacijo lahko prenese na naslednji termin. Če je čiščenje odpovedano 24 ali manj ur pred storitvijo akontacijo obdržim za poravnavo stroškov odpovedi

 

»Izvajalec«: Lastnica podjetja in izkušena čistilka Tamara Završnik
»Naročilo«: Oddano povpraševanje, ki se potrdi preko pisne komunikacije (info@cistilniservis-cunami.com). Potrebno predhodno plačilo akontacije.
»Nakup«: Pred začetkom storitev uporabnik prejme predračun, ki ga poravna po izvedeni storitvi.
»Storitev«:

Čiščenje in razkuževanje gospodinjstva, pri čemer so dela, ki so vključena v obseg Storitve natančneje našteta v točkah pod št. 7 (2.1-2.6) in dela, ki so  izrecno izključena našteta v točki 3.4. Uporabnik lahko ob naročenem čiščenju naroči tudi dodatne storitve (ki ne vključujejo čiščenja) so navedene v točkah 3.1 in 3.2

 

»Dodatne Storitve«: Storitve, posebej izbrane s strani Uporabnika poleg Storitve, ki so natančneje opredeljene v točki 3.1 in 3.2 teh Pogojev.

1. Uporabnik

 1. Odgovornosti in dolžnosti Uporabnika. Uporabnik je odgovoren za:
  1. navedbo pravilnih in resničnih podatkov v postopku oddaje povpraševanja – Uporabnik nosi vse posledice, ki bi nastale zaradi napačnih podatkov (npr. Izvajalec zaradi napačno navedenih podatkov o naslovu pride na napačen naslov ipd.),
  2. posredovanje želja in pravilnih podatkov Izvajalcu – Uporabnik bo na spletni platformi Čistilni servis Cunami pri izpolnitvi povpraševanja v sporočilo natančno navedel svoje želje glede Storitve (Izvajalcu posredoval pravilne podatke, potrebne za opravo Storitve), kakor tudi morebitne neobičajnosti (npr. obstoj umazanije, ki presega okvire običajnega rednega razkuževanja in čiščenja ipd.),
  3. zagotovitev tekoče vode – Uporabnik bo zagotovil tekočo vodo,
  4. zagotovitev dostopa do lokacije – Uporabnik bo Izvajalcu zagotovil nemoten dostop do lokacije izvedbe Storitve,  
  5. varnost prostorovin priprava objekta na čiščenje– Uporabnik je dolžan zagotoviti, da so prostori, kjer se izvaja razkuževanje in čiščenje, varni za razkuževanje in čiščenje in da se v njih ne nahajajo nevarni predmeti ali nevarne okoliščine, ki bi imeli za posledico nevarno delovno okolje za Izvajalca. Uporabnik je v prejetem dokumentu (po mailu) obveščen, da prostore mora pripraviti na čiščenje (dati stvari na svoja mesta, pobrati smeti po prostorih) tako, da čistilec lahko temeljito opravi storitev.
  6. pravočasno in pravilno reklamiranje Storitve in/ali posredovanje pritožbe zoper prejeti račun – Uporabnik se zaveže, da bo reklamacije in pritožbe brez odlašanja posredoval na elektronski naslov info@cistilniservis-cunami.com (posledice nepravilnega in/ali nepravočasnega grajanja oziroma pritožbe nosi Uporabnik),
  7. pravilno in pravočasno obveščanje Ponudnika o poškodbah in nepravilnostih – Uporabnik je dolžan Ponudnika najkasneje v roku štiriindvajsetih (24) ur po opravljeni Storitvi obvestiti o poškodbah, ki so morebiti nastale pri izvajanju Storitve in morebitnih ostalih nepravilnostih, ki jih je zaznal po opravljeni Uporabnik naj Ponudnika kontaktira preko elektronskega naslova info@cistilniservis-cunami.com. , obveščanje preko drugih kanalov ni ustrezno (sms,…)
 2. Storitev
  1. Način izvajanja. Izvajalci opravijo Storitev za račun in v imenu Ponudnika. Izvajalci izvajajo Storitev in Dodatne Storitve samostojno. Izvajanje Storitve v odnosu do Uporabnika ni moč šteti za delovnopravno razmerje.
  2. Storitev čiščenja gospodinjstva lahko zajema:
     • Kuhinja
     • Pomivanje posode
     • Praznjenje košev
     • Čiščenje košev in okolice
     • Čiščenje zunanjega dela nape
     • Temeljito ali površinsko čiščenje zunanjih delov omaric
     • Odstranjevanje vodnega kamna
     • Čiščenje stenske obloge
     • Čiščenje kuhalne površine
     • Čiščenje pulta
     • Čiščenje lijaka

      

     • Kopalnica
     • Čiščenje fug
     • Odstranjevanje vodnega kamna + notranjost slušalke, pipe
     • Čiščenje okenskih polic
     • Čiščenje ploščic do višine stropa
     • Čiščenje notranjosti, zunanjosti školjke
     • Brisanje strojev
     • Brisanje prahu, omaric
     • Čiščenje lijaka in bideja
     • Čiščenje ogledala
     • Vhod, predprostor
     • Pometanje zunanjosti
     • Zlaganje čevljev
     • Vsi prostori
     • Praznjenje košev in pepelnikov
     • Čiščenje košev
     • Čiščenje ograje stopnišča
     • Čiščenje okenskih polic (notranjih, zunanjih)
     • Čiščenje svetil
     • Čiščenje zunanjosti radiatorjev
     • Čiščenje oken
     • Sesanje tal
     • Sesanje vseh tekstilnih površin
     • Temeljito sesanje kavča
     • Brisanje praha z vseh vidnih površin
     • Brisanje zunanjih površin omar, pohištva (stoli,mize,postelja,…)
     • Čiščenje vrat, obokov
     • Čiščenje ogledal in steklenih površin
     • Vhod
     • Brisanje vhodnih vrat

      

     • Vsi prostori
     • Pomivanje tal

      

     • Kopalnica
     • Čiščenje kadi/tuš kabine
     • Pomivanje tal
  3. Dodatne Storitve (storitve, ki jih Uporabnik lahko naroči poleg Storitve) zajemajo:
   1. Notranje čiščenje hladilnika
   2. Notranje čiščenje pečice
   3. Čiščenje oken
   4. Dezinfekcija
   5. Zlaganje perila
   6. Košnja trave
   7. Manjši prevoz odpadkov
   8. Likanje perila
   9. Sprehajanje hišnega ljubljenčka
   10. Suho pranje notranjosti avtomobila
  4. Nabor del, ki jih Izvajalci ne opravljajo in se zato štejejo izrecno izločena iz pojma Storitve:
   1. Razkuževanje in čiščenje fasad, oken, stropov, ki so izven normalnega dosega 1,5m
   2. Razkuževanje in čiščenje stropnih ventilatorjev
   3. Globinsko čiščenje madežev
   4. Odstranitev gradbenega materiala
   5. Razkuževanje, čiščenje in vzdrževanje zunanjih površin kot so garaže, vrt, terase
   6. Razkuževanje in čiščenje po beljenju, renovaciji itd.
  5. Povpraševanje. Uporabnik se zavezuje pri oddaji Povpraševanja izpolniti spletni obrazec oz. povpraševanje (in preko pisne komunikacije preko (info@cistilniservis-cunami.com), da resnično in popolno navede podatke o lokaciji, kjer bo storitev opravljena, predvsem pa mora resnično in pravilno navesti:
   1. kvadraturo nepremičnine, ki bo predmet storitve, 
   2. željan termin izvedbe storitve (datum, ura – predviden pričetek konec opravljanja Storitve), 
   3. obseg morebitnih dodatnih Storitev ali drugega morebitnega dodatnega čiščenja, (notranjost pečice, notranjost oken, notranjost hladilnika itd),
   4. ter morebitne druge želje, ki jih ima glede naročene Storitve (prepoved odpiranja določenih sob ali uporaba ekoloških razkužil in čistil, ki jih priskrbi Uporabnik ipd).
   5. Uporabnik po oddaji vpraševanja prejme mail s potrditvijo termina oziroma ponujenimi drugimi termini. Po potrditvi čiščenje prejme vse potrebne informacije o čiščenju (uporaba čistil, diskretnost storitev) in izpolni vprašalnik v katerem se zavezuje, da resnično in popolno navede informacije (s katerimi čistili želi, da čistimo, ali je v objektu kaj predmetov visoke vrednosti, če moramo biti na katero od površin posebno pozorni, če za katero od površin uporablja posebna čistila katere želi da uporabimo tudi mi, če je kater od prostorov potreben posebne obravnave). V kolikor katere izmed informacij ne navede odgovarja za dezinformiranost Ponudnika, ta pa ne odgovarja za stvari za katere ni bil obveščen. 
  6. Aktivacija naročila. Naročilo se aktivira šele, ko Ponudnik prejme potrjeno plačilo akontacije (v izogib dvomu, zavrnjeno nakazilo se ne šteje za plačilo), kar pomeni:
   1. do dva (2) delovna dneva od plačila, če je plačilo opravljeno preko pošte (z uporabo fizičnega UPN obrazca) ali po 15.00 uri

  7. Plačilo akontacije kot pogoj za izvedbo Storitve. Storitev se izvede zgolj v primeru, če Ponudnik prejme plačilo akontacije za naročeno Storitev s strani Uporabnika najkasneje oseminštirideset (48) ur pred pričetkom izvajanja Storitve.
  8. Odstop od pogodbe, sklenjene na daljavo v smislu zakona, ki ureja varstvo potrošnikov. Uporabnik nima pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo v smislu, saj se je opravljanje Storitve začelo na podlagi Uporabnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo Ponudnik v celoti izpolni.
  9. Preklic ali sprememba naročila. Uporabnik mora preklicati oziroma spremeniti svoje naročilo pravočasno, in sicer najkasneje tri (3) dni pred pričetkom opravljanja Storitve. V primeru pravočasnega preklica naročila je Uporabnik upravičen do povrnitve celotnega plačanega zneska akontacije. V primeru pravočasnega obvestila o spremembi termina naročila pa se Uporabnik lahko s Ponudnikom dogovori o alternativnem terminu brez dodatnih stroškov. V primeru prepoznega preklica ali obvestila o spremembi naročila plačana akontacija ni povrnjena in sicer:
   1. odpove ali pošlje obvestilo o spremembi naročila dva (2) dni oziroma več kot štiriindvajset (24) ur pred opravo Storitve akontacija ni povrnjena ampak se lahko akontacije prenese na naslednji termin.
   2. odpove naročilo manj kot štiriindvajset (24) ur pred opravo Storitve je akontacijo obdrži Ponudnik za poravnavo stroškov odpovedi (izgubljeni dohodek izvajalca in pokritje organizacijskih stroškov). 
  10. Plačilo. Plačilo za naročeno Storitev lahko Uporabnik izvede z nakazilom / UPN nalogom na TRR podjetja Čistilni servis Cunami s.p.
  11. Cene. Vse cene, navedene na spletni platformi Čistilni servis Cunami s.p. ne vsebujejo davka na dodano vrednost in so v evrih (EUR) (podjetje ni zavezanec za DDV). Cene so informativne narave, o tem je Uporabnik tudi obveščen ob ceniku na spletni strani https://cistilniservis-cunami.com. Ponudnik si ob prekomerni umazaniji površin v objektu pridržuje pravico ceno povišati, Naročnik je o tem pisno obveščen pred plačilom komunikacije preko maila info@cistilniservis-cunami.com. Ponudnik si pridržuje pravico do oblikovanja akcijskih cen. Cena za Storitev je oblikovana glede na naslednje faktorje: kvadratura stanovanja in morebitna izbira Dodatne Storitve. 

 3. Komunikacija med Uporabnikom in Ponudnikom
  1. Uporabnik in Ponudnik lahko med delovnim časom (vsak delovnik med 8.00 uro in 18.00 uro) komunicirata preko telefona: 041 716 977 ali preko elektronske pošte info@cistilniservis-cunami.com . Ponudnik se bo trudil na Uporabnikovo komunikacijo odgovoriti v najkrajšem možnem času, vendar ne kasneje kot v 24 urah od prejema Uporabnikove komunikacije.

 4. Ponudnik
  1. Odgovornosti Ponudnika. Ponudnik je Uporabniku odgovoren za:
   1. strokovno, kakovostno in pravočasno izvedbo Storitve,
   2. spoštovanje želja Uporabnika kot jih je navedel povpraševanju oziroma v pisni komunikaciji preko info@cistliniservis-cunami.com,
   3. zagotovitev zaščitne opreme in opreme za razkuževanje in čiščenje, ki jo Izvajalec prinese s seboj za izvedbo Storitve (razkužila, čistila in čistilni pripomočki, kot npr. gobice in krpice).,

  2. Kritje škode. Ponudnik individualno obravnava kritje škode, ki bi jo na Uporabnikovem premoženju, ki je predmet čiščenja, pri opravi Storitve povzročil Izvajalec. Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi okoliščin, ki se jim ni bilo mogoče izogniti ali jih odvrniti, ali škodo, nastala po krivdi Uporabnika ali drugih oseb v prostorih, kjer se izvaja razkuževanje in čiščenje in zaradi hib ali naravnih lastnosti ali stvari v prostorih, kjer se izvaja razkuževanje in čiščenje. Uporabnik bo v primeru nastale škode o tem obvestil Ponudnika skladno z določbami teh pogojev (v roku 24 ur po opravljenem čiščenju), Ponudnik pa bo Uporabniku v treh (3) delovnih dneh od prejema njegovega obvestil slednjemu posredoval obrazec za uveljavljanje zahtevka, katerega mora Uporabnik izpolniti, mu priložiti vse ustrezne dokaze in ga posredovati Ponudniku najkasneje v roku treh (3) delovnih dni.
  3. Obravnavanje reklamacij. Ponudnik sprejema reklamacije na elektronski naslov info@cistilniservis-cunami.com in jih bo obravnaval vsak delovnik med 8.00 in 18.00 uro. Uporabnik se zaveže, da bo reklamacijo vložil najkasneje v štiriindvajsetih (24) urah po opravljeni Storitvi, Ponudnik pa se zaveže, da bo reklamacijo obravnaval v štiriindvajsetih (24) urah po prejemu, pri čemer se šteje reklamacija za prejeto prvi naslednji delovni dan po odposlanem elektronskem sporočilu. V primeru, da je reklamacija utemeljena, bo Izvajalec odpravil reklamirano pomanjkljivost v zvezi s Storitvijo v štiriindvajsetih (24) urah po ugotovitvi utemeljenosti reklamacije oziroma najkasneje v dvainsedemdesetih (72) urah po opravljeni Storitvi. Obravnavanje reklamacije je zaupno. 
  4. Promocijska koda. Promocijsko kodo Ponudnik uvede v sklopu posebnih promocijskih aktivnosti in nagradnih iger. Promocijske kode ni mogoče kupiti.
 1. Ostale določbe
  1. Spoštovanje in varovanje intelektualne lastnine. Ponudnik je imetnik vseh pravic intelektualne lastnine na spletni platformi Čistilni servis Cunami s.p.. Uporabnik se zavezuje spoštovati intelektualno lastnino Ponudnika v najširšem pomenu in je ne namerava nepooblaščeno uporabljati, kopirati, reproducirati, spreminjati, pošiljati po navadni ali elektronski pošti, niti razširjati na kak drug način. Spletne platforme Čistilni servis Cunami s.p. ali njenih delov ni dovoljeno izrabljati v komercialne, nelegalne ali katere koli druge namene kot tiste, ki so določeni v teh Pogojih. Prepovedana je uporaba avtomatskih posegov, poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke s spletnih strani na oziroma zoper spletno platformo Čistilni servis Cunami s.p..
  2. Varstvo osebnih podatkov. Ponudnik skrbno varuje osebne podatke Uporabnika. Vse informacije o varstvu osebnih podatkov Uporabnika se nahajajo v Splošnih pravilih o zasebnosti.
  3. Končni dogovor. Ti Pogoji, Cenik, oddano Povpraševanje, plačilo akontacije/potrditev naročila in Splošna pravila o zasebnosti predstavljajo dokončni in edini dogovor med Ponudnikom in Uporabnikom.
  4. Višja sila. Kot višja sila se upoštevajo nepričakovani naravni dogodki, ki imajo značaj elementarne nesreče (povodenj, potresi, požari, poplave, epidemije, žled itd.) in drugi dogodki, ki jih ni mogoče preprečiti, ne odpraviti ali se jim izogniti, in preprečujejo izvedbo Storitve v skladu s temi Pogoji. Nastop višje sile oprošča Ponudnika in Izvajalca obveznosti plačila škode, nastale zaradi neopravljanja Storitev v času trajanja višje sile.
  5. Uporabno pravo. Ti Pogoji se presojajo po pravu, veljavnem v Republiki Sloveniji.
  6. Reševanje sporov in pristojno sodišče. Spori, nastali iz teh Pogojev ali v zvezi z njimi, se rešujejo na miren način. Če to ni mogoče, spore rešuje pristojno sodišče v Kranju.
  7. Veljavnost in spreminjanje Pogojev. Ponudnik ima pravico do enostranskega spreminjanja teh Pogojev. Zaradi rednega spreminjanja teh Pogojev naj Uporabnik pred Nakupom pregleda te Pogoje, saj se z Nakupom strinja s Pogoji, ki so bili objavljeni ob Nakupu.